PERSONVERNERKLÆRING FOR BJARØY KAPITAL AS

Gjeldende fra 07.03.2024

INNLEDNING

Denne personvernerklæringen gjelder for Bjarøy Kapital AS.

Når du er i kontakt med oss kan det være nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn, hva formålet er og det rettslige grunnlaget for behandlingen, avhenger av vår relasjon til deg og din kontakt med oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen og dine rettigheter knyttet til slik behandling.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Bjarøy Kapital AS ved daglig leder (CEO). Kontaktopplysninger fremgår nederst i denne erklæringen.

2 VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Nedenfor følger en oversikt over de personopplysninger vi behandler og vårt formål og grunnlag for slik behandling:

2.1 Dersom du kontakter oss

Når du kontakter oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Personopplysningene vi samler inn vil typisk være kontaktopplysninger, som navn, e-postadresse og annen informasjon du deler med oss og som er nødvendig for at vi kan besvare din henvendelse.

Vår berettigede interesse er behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen. Den berettigede interessen er vårt behov for å kunne besvare din henvendelse.

2.2 Vår næringsvirksomhet

Det kan være nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg dersom du er ansatt hos en av våre partnere, leverandører eller kunder, eller dersom vi blir kontaktet angående vår investorvirksomhet eller finansiering.

Personopplysningene vi behandler i denne sammenheng vil som oftest være kontaktopplysninger som ditt navn, e-postadresse og telefonnummer, samt informasjon om din arbeidsgiver og stilling. Videre vil vi behandle annen informasjon du gir til oss, eller som fremkommer av vår kontakt med deg i den grad det er nødvendig for den aktuelle behandlingen. Grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne utføre oppgaver knyttet til vår næringsvirksomhet, herunder eksempelvis å muliggjøre et samarbeid med din arbeidsgiver.

2.3 Rettslige forpliktelser

Vi er lovpålagt å behandle personopplysninger i visse tilfeller, for eksempel for å dokumentere etterlevelse av forpliktelser innenfor skatt, regnskap eller juridiske prosesser. I denne forbindelse kan det være nødvendig å behandle personopplysninger om deg. Det kan for eksempel være nødvendig dersom ditt navn står på en arkiveringspliktig faktura eller kontrakt.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er den juridiske forpliktelsen vi er underlagt.

2.4 Ved søknad på stilling

Når du søker stilling hos oss, samler vi inn personopplysninger du deler med oss. Dette vil typisk være navn, kontaktinformasjon, kompetanse, erfaring og eventuelt ditt bilde. Senere i rekrutteringsprosessen kan det bli aktuelt å samle inn informasjon om eventuell arbeids- og oppholdstillatelse, referansene du oppgir til oss og det de velger å dele med oss.

Formålet med behandlingen er å vurdere deg for ansettelse hos oss. Vårt grunnlag for å behandle personopplysningene er at dette er nødvendig for at vi skal kunne inngå en eventuell avtale med deg om fast eller midlertidig ansettelse.

2.5 Når du deltar på våre arrangementer eller ønsker tilsendt nyheter eller tilbud fra oss

Hvis du melder deg på noen av våre arrangementer kan vi registrere personopplysninger som ditt navn, kontaktinformasjon og hvis du ønsker det, preferanser relatert til gjennomføring, bespisning, opphold og reise. Dersom du registrerer deg for å motta tilbud på investeringer eller nyheter om våre selskaper eller prospekter, vil vi registrere ditt navn, epostadresse og eventuelt telefonnummer.

Grunnlaget for behandlingen av disse opplysningene er ditt samtykke. Du kan endre ditt samtykke enten ved link du får i utsendelsesmeldingen eller ved å ta kontakt som beskrevet nederst i denne erklæringen.

2.6 Ved besøk på våre nettsider

Ved besøk på våre nettsider vil vi kunne benytte informasjonskapsler (cookies) for å spore aktiviteten på våre sider og sørge for at sidene fungerer riktig. Behandlingsgrunnlaget for funksjonelle cookies vil være vår berettigede interesse. Dersom vi benytter cookies også til markedsføring, vil vi sørge for å innhente ditt samtykke til slike cookies. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og innstillinger som kan gjøres for håndtering av samtykke, se punkt 6 nedenfor.

3 UTLEVERING TIL ANDRE

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er avtale med deg eller din bedrift eller en lovpålagt plikt til å utlevere informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

4 LAGRINGSSTED

Vi lagrer personopplysningene på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

5 LAGRINGSTID OG SLETTING

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter, for eksempel plikter etter regnskaps- og bokføringsloven.

Kontaktinformasjon og andre personopplysninger vil så langt mulig holdes oppdatert og korrekt, og slettes når de ikke lenger er relevant.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil slettes når samtykket opphører eller trekkes tilbake, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid. Dine personopplysninger knyttet til interesseliste slettes når vi er kjent med at din interesse har opphørt, eller når vi ikke vet om interessen har opphørt senest to år etter at vi har hørt noe fra deg.

For kandidater som ikke ansettes, sletter vi personopplysningene når det er gjort ansettelse i stillingen du har søkt på, og senest innen tre måneder. Hvis vi ønsker å beholde CV og søknad så vil vi spesifikt be om samtykke for dette, og disse vil da bli lagret i våre interne systemer for vurdering opp imot andre relevante stillinger som måtte bli aktuelle på et senere tidspunkt. Dine personopplysninger vil bli lagret i inntil 3 år dersom du ønsker at din søknad skal ligge i vårt system.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

6 HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)?

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både vi og våre samarbeidspartnere kan benytte cookies.

Enkelte cookies er nødvendige for å sikre at siden fungerer på riktig måte. Andre brukes til analyse og det kan også være at vi i perioder vil benytte cookies for å tilpasse innhold eller markedsføring. I sistnevnte tilfeller vi sørge for å innhente samtykke i tråd med gjeldende regler og retningslinjer, deriblant benytte en egen cookie-modul for dette formålet hvor ytterligere informasjon vil gis, i tillegg til at du kan gi, nekte eller endre ditt samtykke.

6 BESKYTTELSE OG INFORMASJONSSIKKERHET

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, blant annet for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.

7 DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter med hensyn til de personopplysninger vi behandler om deg:

  • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
  • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om
    deg korrigert
  • Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger
  • Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger
  • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen virksomhet
  • Sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold
  • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.

Vi foretar ingen profilering eller fullt ut automatiserte behandlinger av dine opplysninger.

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på post@bjaroykapital.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med denne personvernerklæringen eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. For kontaktinformasjon og nærmere informasjon om klageadgangen, se www.datatilsynet.no.

8 ENDRINGER

Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på vår nettside.

9 KONTAKTDETALJER

For spørsmål til denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Bjarøy Kapital AS ved daglig leder Jørgen Haug
Postadresse: c/o Bjarøy Gruppen, Egenesgården, Grev Wedels gate 1, 3111 Tønsberg
Epost: jh@bjaroykapital.no